วีซ่าประเทศอังกฤษ


       ค่าวีซ่าท่องเที่ยว และ ประเภทนักเรียนของประเทศอังกฤษ

 • วีซ่าท่องเที่ยวและนักเรียน ระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน ค่าวีซ่า 119 USD (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าวีซ่าตามสถานทูต)
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว 2 ปี ค่าวีซ่า 429 USD(อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าวีซ่าตามสถานทูต)


       รูปแบบและขั้นตอนการยื่นวีซ่า (แบบธรรมดาและแบบเร่งด่วน)

 1. การขอยื่นวีซ่าแบบ Standard Appointment คือการจองคิวแบบทั่วไป รับบัตรคิวแล้วนั่งรอเรียกตรวจเอกสาร หลังจากตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อย ก็นั่งรอการเรียกพิมพ์ลายนิ้วมือและสแกนม่านตา (Biometric)
 2. ยื่นแบบ Premium Lounge คือการจองคิวแบบห้องรับรองพิเศษ ไม่ต้องรอคิว โดยด้านในห้องจะมีน้ำและขนมไว้ให้บริการ สามารถตรวจเอกสารและพิมพ์ลายนิ้วมือและสแกนม่านตาได้ภายในห้องพิเศษนี้ได้เลย สำหรับค่าใช้จ่ายการยื่นแบบ Premium Lounge อยู่ที่ 3,150 บาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าวีซ่าของสถานทูต)


**กรณียื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority Visa Service)

คือการขอรับผลวีซ่าภายในระยะเวลา 3-5 วันทำการ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเร่งด่วนจะอยู่ที่ 8,464 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าวีซ่าของสถานทูต)

**สำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษและยังอยู่ในช่วงของการพิจรณาผลวีซ่า

แล้วต้องการใช้ Passport ในการเดินทางเร่งด่วน สามารถเขียนใบคำร้องขอยืมเล่ม Passport และจะต้องส่งคืนภายใน 20 วัน ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 2,040 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าวีซ่าของสถานทูต)
 • สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดราคาค่าวีซ่าและตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/index.html

เวลาทำการที่เปิดให้รับผลของวีซ่าประเทศอังกฤษ เปิดให้รับผลในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00น ถึง 15.30น และ วันเสาร์ เปิดให้บริการเวลา 8.30น ถึง 12.00น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 3. เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา หรือ เอกสารรับรองการทำงานของผู้สมัคร
 4. จดหมายเชิญจากเพื่อนจะต้องมีสำเนาหน้าพาสปอร์ตและสำเนาหน้าวีซ่าของบุคคลที่เชิญและจะต้อง ระบุวันเดินทางไปกลับ ที่พัก เบอร์โทรติดต่อ อิเมลที่ใช้(กรณีที่มีเพื่อนหรือบุคลเชิญ)
 5. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) อย่างน้อยมีอายุมากกว่า 6 เดือน
 6. รูปถ่ายปัจจุบันทำหนังสือเดินทาง 2 นิ้ว 2 รูปฉากต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น
 7. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ (Sponsor)
 8. เอกสารรับรองการทำงานของ (Sponsor)
 9. ในกรณีที่ (Sponsor) มีหนังสือรับรองบริษัทหรือใบจดทะเบียนธุรกิจการค้า ให้ถ่ายสำเนามาใช้แนบเอกสารด้วย
 10. ใบรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร(Bank Letter)และStatement ย้อนหลัง 6 เดือน

สามาตรวจสอบข้อมูลและค่าวีซ่าได้ที่ http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/index.html

สถานที่ตั้งของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ อาคาร The Trendy Office Building ชั้น 28 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

เอกสารใช้ยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ ประเภท Tier 4

 1. ใบ Confirmation of Acceptance for Studies ( CAS Statement ) จากสถาบันที่เรียนในประเทศอังกฤษ
 2. หนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) ที่มีอายุการใช้งานได้อีก 6 เดือน หรือเพียงพอสำหรับ Course เรียน (เล่มจริงทุกเล่ม )
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป แต่งกายสุภาพ ฉากหลังต้องเป็นสีขาว หรือขาวนวลเท่านั้น
 4. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริงที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน (รวมถึงใบรับรองจบการศึกษาและใบปริญญาบัตร ถ้ามี)
 5. ใบรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ( ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ )
 6. ใบ IELTS TOFEL TOEIC หรือผล test วัดระดับอื่นๆ ( ระดับ Intermediate ขึ้นไป ) และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ระบุอยู่ใน CAS Statement
 7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือสูติบัตร
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
 9. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร ระบุยอดเงินคงเหลือในบัญชี และระยะการฝากเงินไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 10. statement ระบุชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องมีระยะเวลาการฝากเงินมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 11. หากสปอนเซอร์เป็นบิดาหรือมารดา ผู้สมัครวีซ่าต้องแนบสูติบัตรฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ รวมทั้งขอเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา และเอกสารการทำงานฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษของบิดาหรือมารดาด้วย
 12. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษและจะพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่า 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 จะต้องตรวจสุขภาพเกี่ยวกับวัณโรคโดยยื่นเรื่องขอรับแบบฟอร์ม ได้ที่ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Immigration) 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 โทร 02-2347950-1 นักเรียนที่ไม่เคยไปตรวจต้องนัดผ่านทางเวปไซด์เท่านั้นที่ www.registed-uktb.iom.int ลงทะเบียนแล้วให้นำ reference no. สามารถแจ้งกับพนักงานได้เลย ถ้าเคยไปตรวจแล้วต้องโทรนัดอย่างเดียว

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วย

 1. Passport ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4. ค่าใช้จ่าย 3,300 บาท

โดยเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารให้ ให้นำเอกสารที่ได้ไปยื่นที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ คือ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ หรือโรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อทำการเอกซ์เรย์และหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จจากโรงพยาบาลแล้ว ให้นำแผ่นฟิลม์เอกซเรย์นั้น กลับไปยื่นที่องค์กรระหว่างประเทศฯ อีกครั้ง โดยจะมีคุณหมอตรวจแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ถ้าผลปกติคุณหมอจะคืนแผ่นฟิลม์ x-ray นั้นและออกใบ Certificate เพื่อนำกลับไปใช้ยื่นคำร้องให้กับสถานทูตอังกฤษ

ราคาค่าธรรมเนียมการขอ Visa Tier 4

อยู่ที่ 459 USD (Up date วันที่ 15/7/2017 อาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าธรรมเนียม สามารถเช็คราคาค่าวีซ่าและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/

การนัดหมายยื่นคำร้องวีซ่า

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นใบคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือไปยื่นที่ศูนย์ฯ ตามระบบคิว บนเวปไซต์ www.visa4uk.fco.gov.uk/User/Home

สถานที่ตั้งของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ อาคาร The Trendy Office Building ชั้น 28 ซอย สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พี่ปุ้ย 086-677-2014 พี่ยุ้ย 086-677-2013 หรือ พี่เม 086-563-2910

TEL. 0-2168-6777 (6 คู่สาย) FAX. 0-2168-7147